ویراست

مجموعه کتاب‌های داستان شهر

دبیر مجموعه: محمد طلوعی

 کتاب اصفهان

نویسندگان: اصغر عبداللهی – جعفر مدرس صادقی – کیهان خانجانی – نسیبه فضل اللهی – محمد طلوعی – آرش   صادق بیگی |  تهران: افق ۱۳۹۳ |  شابک:  ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۳۵۳-۱۰۲-۴

مجموعه کتاب‌های خشت اول

انتشارات نگاه – دبیر مجموعه: محمد طلوعی

  •   – بازار خوبان- نویسنده: آرش صادق بیگی | ویراست: محمد طلوعی | تهران: نگاه ۱۳۹۳ | شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۹۹۲-۶
  • سی وسه پل، چهار و نیم اکتاو- نویسنده: سلمان باهنر | ویراست: محمد طلوعی | تهران: نگاه ۱۳۹۳ | شابک:  ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۹۹۳-۳‬
  • لب خوانی-نویسنده: ابوذر  قاسمیان | تهران: نگاه ۱۳۹۳| شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۷۶-۰۴۶-۲
  • در دهان اژدها-نویسنده: محمدرضا زمانی |  تهران: نگاه ۱۳۹۳ | شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۹۳۴-۶
  •  تابلو ناتمام و چند داستان دیگر- نویسنده: محمدرضا عبدالهی

مجموعه  فرهنگ و تمدن ایران

نشر افق – دبیر مجموعه: محمد طلوعی

 

سایر کتاب‌ها

  • لکنت (رمان) – نویسنده: امیرحسین یزدانبد، ویراستار: محمد طلوعی – ناشر: افق
  • منگی (رمان) – نویسنده: ژوئل اگلوف، مترجم: اصغر نوری – ویراستار: محمد طلوعی – ناشر: افق