ادبیات

آناتومی افسردگی

fair-winds-prey

قربانی باد موافق

im-not-janette

من ژانت نیستم

lessons-by-father

تربیت های پدر

real-madrid

رئال مادرید

 

رمان

مجموعه داستان کوتاه

کتاب کودک
تک داستان‌ها

1394   لوح غایبان. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی53. تهران.

1394   زندگان اصفهان. کتاب اصفهان. انتشارات افق. تهران.

1393   اسب بستور. هنگام. دوره‌ی جدید شماره‌ی6و7. شیراز.

1393   دو روز مانده به عدن. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی48. تهران.

1392   بدو بیروت، بدو. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی48. تهران.

1392   خواب برادر مرده. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی24. تهران.

1391   آمپایه‌ی بارُن. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی20. تهران.

1391   دختردایی ملاحت. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی15. تهران.

1391   زندگان اصفهان. فصلنامه‌ی زنده‌رود. شماره‌ی 54. اصفهان.

1391   انگشتر الماس. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی11. تهران.

1390   Made In Denmark . همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی6. تهران.

1390    تابستان 63. همشهری داستان. دوره‌ی جدید شماره‌ی4. تهران.

1389   من ژانت نیستم. فصلنامه‌ی زنده‌رود. شماره‌ی 51. اصفهان.

1389   پروانه. همشهری داستان. شماره‌ی 53. تهران.