تآتربودگی

  • 0715001403-books-thumb2ویراستار: ژوزف فرال
  • مترجمان: فرزانه دوستی، محمد طلوعی.
  • تهران، انتشارات افراز، ۱۳۸۹
  • ۲۶۴ ص.
  • شابک: ۹-۲۷۶-۲۴۳-۹۶۳-۹۷۸

 

درباره کتاب

تئاتربودگی عبارت است از آمیزش داستان و بازنمایی در فضای دیگری که در آن مشاهده گر و مشاهده شونده رودرو می‌شوند و تئاتر بهترین جای جلوه‌ی این رابطه است. در واقع تئاتربودگی بنیان کلی پدیده‌ی تئاتر است، گرچه این کلمه امروزه بی آنکه تعریف روشنی داشته باشد در کاربردهای مختلف محققان، هنرمندان و دیگران تعمیم داده شده است. تمام افرادی که به شکلی با این مفهوم سروکار دارند، می دانند که تئاتری بودن مفهومی گسترده است که بنا به فرد، زمینه هنری، فرم زیباشناسی و حتی به نحو تعمیم یافته تری، بسته به فرهنگ تغییر می کند. به هر حال، جدا از مجموعه خصوصیات مشخص کننده بازی تئاتری، تئاتر بودگی کنشی است که تمام طیف های اجرای نمایشی از کار هنرمند خالقِ تئاتر بودگی، تا تماشاگری که آن را در می یابد و به آن معنا و موجودیت می بخشد را شامل می شود. در کتاب حاضر، مقالاتی در موضوع تئاتر بودگی ارائه شده است. این مقاله ها در چهارچوب عنوان هایی چون: تئاتر بودگی خصیصه زبان تئاتری؛ تئاتر بودگی و تن؛ تئاتر بودگی و اجراپذیری؛ تئاتر بودگی و علوم شناختی و… مطرح و بررسی شده است.