مردگان تابستان

deadofsummer - مردگان تابستان

مردگان تابستان

مردگان تابستان 697 1080 logos

مردگان تابستان18264 209x300 - مردگان تابستان

نوشته کامیلا وی

ترجمه فریده اشرفی

ناشر ایرانبان، ۱۳۹۱