پرووسه

photo 2017 07 14 12 52 13 768x1076 - پرووسه

پرووسه

پرووسه 914 1280 logos

پرووسه
اسمش برایم شرح راه طولانى شکست است. این که چه طور باید شکل گرفتن داستان از هیچ را موفقیت دانست وقتى کمال هیچ از چیزى که ما ساختیم بیشتر است

٢٣تیر تا ٣ مرداد ١٣٩۶

photo 2017 07 14 12 52 13 731x1024 - پرووسه