آز

Aaz - آز

محمد طلوعی در مجموعه‌ی دیوهای اساطیری قصه‌هایی را انگاشته که ریشه در اسطوره و افسانه‌های باستانی ایران دارد.
اپوش و وایوو (دیوهای خشک‌سالی و باد) جلدهای اول و دوم این مجموعه‌ است.
آز، کتاب سوم این مجموعه، به‌تازگی منتشر شده است.