محمد طلوعی

نویـسنـده

Workshop 1 - خانه

قطعه ای از کتاب

آناتومی افسردگی

چرا دنیا دایم به دو تكه تقسیم مى شد، چرا همیشه باید یك ور فهرست چیزهایی نوشت و آن ور فهرست چیزهایی مقابلش قرار داد، هیچ وقت هم این دو طرف برابر مساوی از كار در نمی آید. چرا دنیا یك جایی دست از سر آدم برنمی دارد و همه چیز را اندازه ی هم حساب نمی كند. خوبی ها و بدی ها و خواسته ها میلیمتر به میلیمتر مساوی هم. چیزی از دست می دهی اندازه ی همان چیزی به دست می آوری. در شرایط انتخاب مساوی انتخاب معنا دارد

اخبار/کتاب خوانی/کارگاه/نشست

من را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید