ناشناس در این آدرس

ناشناس در این آدرس

ناشناس در این آدرس 150 150 modir

ناشناس در این آدرس

مردی در تعقیب من است

که من نیستم

سایه‌ی من نیست

مامور اطلاعات نیست

بارانی سیاه و کلاه سیاه و دستکش سیاه ندارد

ولی هرکاری می‌کنم توی دفتری می‌نویسد

حتمن نوشته در راه انقلاب به تو فکر می‌کنم

خانه‌ات را عوض کن