محمد طلوعی برگزیده نخستین جایزه ادبی چهل

Chehel Award 01 - محمد طلوعی برگزیده نخستین جایزه ادبی چهل

محمد طلوعی برگزیده نخستین جایزه ادبی چهل

محمد طلوعی برگزیده نخستین جایزه ادبی چهل 551 366 logos

 روز شنبه یازدهم اردیبهشت، مکتب تهران برگزیدگان نخستین دوره جایزه ادبی «چهل» را معرفی کرد. این جایزه داستان نویسی به نویسندگان 35 تا 40 سال که حداقل سه کتاب منتشر کرده‌اند و «امیدهای ادبیات معاصر ایران» نام می‌گیرند اعطا می‌شود.

 در نخستین دوره جایزه ادبی چهل، محمد طلوعی به همراه  پیمان اسماعیلی، حامد اسماعیلیون، حامد حبیبی و مهدی  یزدانی خرم امیدهای ادبیات معاصر ایران نام گرفتند.

در نخستین دوره جایزه «چهل»، فرشته احمدی، کوروش اسدی، یونس تراکمه، محمد حسینی، علی خدایی، ابوتراب خسروی، بلقیس سلیمانی، محمدحسن شهسواری، ناهید طباطبایی، مجید قیصری، مدیا کاشیگر، محمد کشاورز، مهسا محب‌علی، محمد محمدعلی و جواد مجابی کار داوری نویسندگان بین 35 تا 40 سال را بر عهده داشتند.