تآتربودگي

  • 0715001403 books thumb2 - تآتربودگيويراستار: ژوزف فرال
  • مترجمان: فرزانه دوستی، محمد طلوعی.
  • تهران، انتشارات افراز، ۱۳۸۹
  • ۲۶۴ ص.
  • شابک: ۹-۲۷۶-۲۴۳-۹۶۳-۹۷۸

 

درباره كتاب

تئاتربودگي عبارت است از آميزش داستان و بازنمايي در فضاي ديگري كه در آن مشاهده گر و مشاهده شونده رودرو مي‌شوند و تئاتر بهترين جاي جلوه‌ي اين رابطه است. در واقع تئاتربودگي بنيان كلي پديده‌ي تئاتر است، گرچه اين كلمه امروزه بي آنكه تعريف روشني داشته باشد در كاربردهاي مختلف محققان، هنرمندان و ديگران تعميم داده شده است. تمام افرادي كه به شكلي با اين مفهوم سروكار دارند، مي دانند كه تئاتري بودن مفهومي گسترده است كه بنا به فرد، زمينة هنري، فرم زيباشناسي و حتي به نحو تعميم يافته تري، بسته به فرهنگ تغيير مي كند. به هر حال، جدا از مجموعة خصوصيات مشخص كنندة بازي تئاتري، تئاتر بودگي كنشي است كه تمام طيف هاي اجراي نمايشي از كار هنرمند خالقِ تئاتر بودگي، تا تماشاگري كه آن را در مي يابد و به آن معنا و موجوديت مي بخشد را شامل مي شود. در كتاب حاضر، مقالاتي در موضوع تئاتر بودگي ارائه شده است. اين مقاله ها در چهارچوب عنوان هايي چون: تئاتر بودگي خصيصة زبان تئاتري؛ تئاتر بودگي و تن؛ تئاتر بودگي و اجراپذيري؛ تئاتر بودگي و علوم شناختي و… مطرح و بررسي شده است.