بقیه را به اهل هادس می‌گویم

0423161910 books thumb2 - بقيه را به اهل هادس مي‌گويممجموعه شعرهای کنستانتین کاوافی

ترجمه با همکاری فرزانه دوستی

انتشارات اچ اند اس: ۲۰۱۴

کاوافی در ۱۸۶۳ در اسکندریه‌ی مصر در خانواده‌ای یونانی به دنیا آمد وی کودکی و نوجوانی خود را در انگلستان گذراند. در نخستین شعرهایش از شکسپیر و براونینگ و اسکار وایلد متاثر بود ولی کم‌کم در سایه‌ی پژوهش های تاریخی‌اش به درک زیباشناسی خاص خودش رسید و امروز او را اصیل‌ترین و تاثرگذارترین شاعر معاصر یونان می‌شناسند. مهم‌ترین خصوصیت شعرهای کاوافی استفاده از ایماژهای ساده‌ی زندگی در قالب دراماتیک و زبان بی‌پیرایه‌ای است که گاهی صرفا کامجو است و به بیان تجربه‌های عاشقانه‌اش می‌پردازد، گاهی به شکل‌گیری ساختارهای بصری چشم‌گیر می‌انجامد، و گاهی احیاگر اسطوره از منظری تازه است. به‌رغم معروفیت معدود شعرهای عاشقانه اش به فارسی، بسیاری از شعرهای تاریخی-اسطوره‌ای کاوافی برای نخستین بار است که در این مجموعه به فارسی معرفی می‌شوند.

| ۱۰۰-۱۰۱ |
| ۹L0-012 |
| ۶۴۲-۹۹۹ |
| ۸۱۰-۴۰۳ |
| ۲۰۰-۱۲۰ |
| ۴۰۰-۱۰۱ |
| ۳۰۰-۳۲۰ |
۸۱۰-۴۰۳
۲۰۰-۱۲۰
۴۰۰-۱۰۱
CISSP
۳۰۰-۳۲۰
۳۵۰-۰۱۸
۳۰۰-۱۰۱
SY0-401
۸۱۰-۴۰۳
۳۰۰-۳۲۰
۴۰۰-۱۰۱
۷۰-۵۳۳
N10-006
MB2-704
۱۰۰-۱۰۱
۹L0-012
۶۴۲-۹۹۹
۳۰۰-۱۱۵
MB5-705
۷۰-۴۶۱
۱V0-601
۳۰۰-۲۰۶
۸۱۰-۴۰۳
۲۰۰-۱۲۰
۴۰۰-۱۰۱
CISSP
۳۰۰-۳۲۰
۳۵۰-۰۱۸
۲۰۰-۱۲۰
۲۱۰-۲۶۰
۲۰۰-۳۱۰
SY0-401
۸۱۰-۴۰۳
۸۱۰-۴۰۳
۲۰۰-۱۲۰
۴۰۰-۱۰۱
CISSP
۳۰۰-۳۲۰
۳۵۰-۰۱۸
۳۰۰-۱۰۱
۲۱۰-۲۶۰
۳۰۰-۲۰۸
MB2-707
۴۰۰-۲۰۱
SY0-401
۷۰-۴۶۲
EX200
۱۰۰-۱۰۱
۱Z0-803
۲۰۰-۱۲۰
۲۱۰-۲۶۰
۲۰۰-۳۱۰
SY0-401
۸۱۰-۴۰۳
۳۰۰-۳۲۰
۴۰۰-۱۰۱
۷۰-۵۳۳
N10-006
MB2-707
۸۱۰-۴۰۳
۲۰۰-۱۲۰
۴۰۰-۱۰۱
CISSP
۳۰۰-۳۲۰
۳۵۰-۰۱۸
۳۰۰-۱۰۱
۲۱۰-۲۶۰
۳۰۰-۲۰۸
MB2-707
۴۰۰-۲۰۱
SY0-401
۷۰-۴۶۲
EX200
۱۰۰-۱۰۱
۱Z0-803
۹L0-012
۷۰-۴۸۰
۲۰۰-۳۱۰
EX300
ICBB
۱Z0-808
AWS-SYSOPS
۱Z0-434
۳۰۰-۰۷۰
CAS-002
۳۵۲-۰۰۱
۱V0-601
۲۱۰-۲۶۰
۲۰۰-۳۱۰
SY0-401
۸۱۰-۴۰۳
۳۰۰-۳۲۰
۸۱۰-۴۰۳
۲۰۰-۱۲۰
۴۰۰-۱۰۱
CISSP
۳۰۰-۳۲۰
۳۵۰-۰۱۸
۳۰۰-۱۰۱
۲۱۰-۲۶۰
۳۰۰-۲۰۸
MB2-707
۴۰۰-۲۰۱
SY0-401
۷۰-۴۶۲
۲۰۰-۱۲۰
۲۱۰-۲۶۰
۲۰۰-۳۱۰
SY0-401
۸۱۰-۴۰۳
۳۰۰-۳۲۰
۴۰۰-۱۰۱
۷۰-۵۳۳
N10-006
MB2-707
۲۱۰-۰۶۰
۴۰۰-۲۰۱