آزاده نجفیان

Real H - از آبادان تا مادرید

از آبادان تا مادرید

از آبادان تا مادرید 500 243 logos

 نگاهی به رمان «رئال مادرید» محمد طلوعی

آزاده نجفیان، فصلنامه کتاب کودک و نوجوان ، بهار 1394 – شماره 5 (8 صفحه – از 41 تا 48)

چکیده

رئال مادرید جدیدترین کار محمد طلوعى است. او این بار تلاش کرده است تا بخت خود را در خلق اثرى در حوزة رمان نوجوان بیازماید. در این نوشته سعى شده است تا رمان مذکور از جنبه هاىمختلف مورد نقد و بررسى قرار گیرد.

کلیدواژه
رئال مادرید، عناصر داستان، نقد.

Download (PDF, Unknown)