فرزانه دوستی – جوزف کنراد – به نگار

کمونیست رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

کمونیست رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم 150 150 modir

comonim - کمونیست رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم comonism raft - کمونیست رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

  • کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم
  • نویسنده: اسلاونکا دراکولیچ
  • مترجم: رؤیا رضوانی
  • نشر گمان
  • چاپ دوم؛ 1393