فستيوال سبير

سخنراني در دومين دوره فستيوال سبير ايتاليا

سخنراني در دومين دوره فستيوال سبير ايتاليا 150 150 modir

محمد طلوعي مهمان و سخنران ويژه دومين دوره فستيوال سبير ايتاليا است كه از هشتم تا يازدهم ماه اكتبر 2015 برگزار مي شود و به بررسي فرهنگ و ادبيات مديترانه اختصاص دارد. در اين فستيوال طلوعي درباره «جمهوري ادبي مديترانه» سخنراني خواهد كرد.

sabirfest home 1 - سخنراني در دومين دوره فستيوال سبير ايتاليا