نقدها

هفت گنبد

آناتومي افسردگي

رئال مادرید

تربیت‌های پدر

من ژانت نیستم

 قربانی باد موافق