این دانه‌ی فلفل عطر تو را دارد بلاتشبیه

این دانه‌ی فلفل عطر تو را دارد بلاتشبیه

این دانه‌ی فلفل عطر تو را دارد بلاتشبیه 150 150 modir

این دانه‌ی فلفل عطر تو را دارد بلاتشبیه

دست‌هام را کرده‌ام توی جیبم و سوت می‌زنم

تنها کاری که برمی‌آید ازم

پری‌داری می‌‌کنی

طایفه‌ای را بسته‌ای به تختم

طایفه‌ای را گذاشته‌‌ای توی عکس‌هات

توی خیابان یکی‌‌ صدات را دارد               یکی صورتت

یکی مثل تو رد می‌شود از خیابان

زنجیر می‌کردیم به دماوند بهتر از این بود هزار پری باشی دور و برم

کف دستم نوشتی دوستم داری

طلسمی که به هر چه زدم پر از شبیه تو شد