آدم های کانون

angah2 768x510 - آدم های کانون

آدم های کانون

آدم های کانون 1280 850 logos
آدم های کانون، محمد طلوعی
آنگاه شماره دوم، بهار 1396
ویژه کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

کانون برای من یعنی آدم ها، مجبورم برایتان از قفسه های کتاب برای بچه های هفت ساله حرف بزنم، میزها و صندلی های کوتاه که رویشان ارف می زدم و پله هایی با دست اندازهای دسترس یک بچه. اما آنچه «کانون پرورش فکری» را برای من ساخته است آدم های کانون اند.