ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن 150 150 modir

330 2 - ریاضیات گسسته و کاربردهای آنریاضیات گسسته و کاربردهای آن

کنت روزن، حسین ابراهیم زاده قلزم (مترجم)، بهجت نصری خرمایی (مترجم)، قاسم جانی پورشهرودکلایی (مترجم)، زینب قربانی لاکتراشانی (مترجم)
  • تعداد صفحه: 856
  • نشر: صفار (18 دی، 1391)
  • شابک: 978-964-388-383-6