کتاب اصفهان در نمایشگاه کتاب تهران

کتاب اصفهان در نمایشگاه کتاب تهران

کتاب اصفهان در نمایشگاه کتاب تهران 150 150 modir

«d153210c88e2a3f68223bf877b5c698e0df3632a63be5f1d2b61e554ac399efb - کتاب اصفهان در نمایشگاه کتاب تهرانکتاب اصفهان» مجموعه هفت روایت از شهر اصفهان به قلم علی خدایی، اصغر عبداللهی، کیهان خانجانی، جعفر مدرس صادقی، نسیبه فصل اللهی، محمد طلوعی و آرش صادق بیگی از سری کتاب شهرهای ایران است که در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود.