گالری

photo 2017 07 14 12 52 13 914x658 - پرووسه

پرووسه

پرووسه 914 1280 logos

پرووسه
اسمش برايم شرح راه طولانى شكست است. اين كه چه طور بايد شكل گرفتن داستان از هيچ را موفقيت دانست وقتى كمال هيچ از چيزى كه ما ساختيم بيشتر است

٢٣تير تا ٣ مرداد ١٣٩٦

photo 2017 07 14 12 52 13 731x1024 - پرووسه