آناتومی افسردگی در تور دور ایران: اصفهان

tour de isfahan 768x1086 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: اصفهان

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: اصفهان

آناتومی افسردگی در تور دور ایران: اصفهان 905 1280 logos

رمان آخر محمد طلوعى در شهرهاى مختلف ایران رونمایى مى شود
در دور اول سفرها که به همت نشر افق انجام مى شود، این کتاب در شهرهای اصفهان، شیراز، جهرم، کاشان و بوشهر رونمایى می شود.

ایستگاه دوم: اصفهان

tour de isfahan 724x1024 - آناتومی افسردگی در تور دور ایران: اصفهان