نشر چشمه

مردم در سياست ايران

مردم در سياست ايران 150 150 logos

2 200x300 - مردم در سياست ايرانمردم در سياست ايران: پنج پژوهش موردي

نويسنده: يرواند آبراهاميان

مترجم: بهرنگ رجبي

چاپ دوم

نشر چشمه: 1394

نقب زدن به آمريكا

نقب زدن به آمريكا 150 150 logos

1 202x300 - نقب زدن به آمريكانقب زدن به آمريكا

نويسنده: آن تايلر

ترجمه: گلي امامي

نشر چشمه: 1394