گاردین

guardian - میدین دانمارک در روزنامه گاردین

میدین دانمارک در روزنامه گاردین

میدین دانمارک در روزنامه گاردین 483 591 logos

guardian2 - میدین دانمارک در روزنامه گاردین

ترجمه انگلیسی داستان میدین دانمارک، از مجموعه تربیت‌های پدر (نشر افق) در روزنامه گاردین منتشر شد

داستان را اینجا بخوانید